Beneficiaris 

El Banc dels Aliments no reparteix els aliments directament a les persones necessitades sinó que els distribueix a través de les Entitats Benèfiques acreditades de la província, que són les responsables de fer-los-hi arribar i estan en les millors condicions per fer una distribució justa entre els més desfavorits.

Si necessites aliments posa't en contacte amb els Serveis Socials del teu Ajuntament o Consell Comarcal i ells t'adreçaran a l'Entitat Benèfica que et pugui ajudar.

Actualment, gener 2019, s'arriba a 32.666 persones a través de 86 Entitats Benèfiques.

 


 

Poden ser receptores dels aliments del Banc dels Aliments:

1) Les Entitats privades, d'iniciativa social i sense afany de lucre, encara que tinguin ingressos, sempre que aquests ingressos no cobreixin els ajuts alimentaris i que el cost del seu funcionament no estigui finançat pels pressupostos de cap organisme públic o privat. En els seus estatuts hi ha de constar entre altres la finalitat de facilitar aliments als més necessitats.
2) Entitats purament assistencials (que no estan constituïdes legalment, com poden ser, per exemple, les parròquies).
3) Queden excloses les Entitats privades d'iniciativa mercantil, és a dir, amb ànim de lucre.

Procés a seguir per les Entitats que sol·licitin ser acceptades com Entitiat receptora d'aliments:

1) Adreçar una carta de sol·licitud explicant la seva activitat, les persones a les que atén i els recursos de que disposa.
2) Entrevista personal a que serà convocat a la recepció de la carta.
3) Omplir els formularis que li seran facilitats.
4) El Banc programarà una visita dels seus voluntaris a les seves instal·lacions.
5) L'informe serà sotmès a la Comissió Provincial dels Aliments.
6) En cas d'aprovació serà reconeguda com a Entitat receptora del Banc dels Aliments.

Normes i Documents:

Requisits.pdf
Compromisos.pdf
Documents.pdf

Actualització nombre de beneficiaris.

El aliments s'assignen a les Entitats benèfiques segons el nombre i tipologia dels beneficiaris, per tant anualment i quan es realitzi una visita de seguiment, es demanarà la seva actualització.